Arqueoloxía

Membros

Nombre Tipo Cat. Acad.
Pérez Losada, Fermín Emiliano PDI doutor Prof. Titular Univ.
Garrido Labrador, Begoña Alumno 3º Ciclo Alumno Doutoramento/Posgrao
Fernández Fernández, Adolfo Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Grande Rodríguez, Manuel Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Vázquez Mato, Martín Xosé Alumno 3º Ciclo Alumno periodo realización da Tese
Punjín García, Alberto José
Vieito Covela, Santiago

Docencia 1º/2º Ciclo

Profesor Titulación Centro/campus Curso Cuat. Materia
Pérez Losada, Fermín Emiliano Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 1 2 Teoría e Método da Arqueoloxía
Pérez Losada, Fermín Emiliano Grao en Xeografía e Historia Facultade de Historia 2 2 Arqueoloxía Aplicada
Pérez Losada, Fermín Emiliano Mestrado en Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais Facultade de Historia 1 1 Territorio e asentamentos rurais na Gallaecia.
Pérez Losada, Fermín Emiliano Mestrado en Tecnoloxías para a protección do Patrimonio Cultural inmoble Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas 1 1 Valor e Significado do Patrimonio Cultural
Pérez Losada, Fermín Emiliano Mestrado en Tecnoloxías para a protección do Patrimonio Cultural inmoble Escola Técnica Superior de Enxeñaría de Minas 1 2 Procedementos Administrativos e Lexislación Patrimonial

Docencia 3º Ciclo

Profesor Programa Centro/campus Curso Materia
Pérez Losada, Fermín Emiliano Sociedade, Poder e Cultura na Historia Facultade de Historia 2008-2009 Hábitat e producción rural romana no Noroeste Peninsular

Grupos de investigación nos que participa a área

Arqueoloxía Aplicada

HA2

Facultade de Historia s/n, Campus As Lagoas, 32004 OURENSE

Liñas de investigación

Actividades formativas prácticas en arqueoloxía
Arqueoloxía da relixión
Asesorías e Informes (Avaliacións de Impacto, Catalogacións, etc.)
Cultura Castrexa
Estudios arqueohistóricos (Inventarios, Estudios e analíticas de estructuras e materiais, etc.)
Hispania e Gallaecia romana e altomedieval
Idade do Ferro en Europa
Musealización e Posta en Valor do Patrimonio Arqueolóxico
Organización de exposicións
Ourivería prehistórica
Prospección e Escavación arqueolóxica de xacementos
Xeografía Histórica (Protohistoria e Mundo Antigo)

Proyectos/contratos de investigación

Ano Nombre
2008-2009 Asistencia técnica para a elaboración do programa museográfico e de visita pública do xacemento musealizado da villa romana de Toralla (Vigo)
2007 Estudo da cerámica antiga aparecida na escavación da Unidade de actuación Rosalía de Castro II (Vigo)
2006 Arqueogenitio. Sistema de información da arqueoloxía urbana xinzense para a investigación, xestión e posta en valor do patrimonio arqueolóxico
2005 Informe e Control arqueolóxico das obras de recuperación medioambiental do campo de deporte da praia do Vao
2002-2008 Investigación e musealización da villa romana de Toralla (Vigo)
1992-1993 Prospección Arqueolóxica na Alta Limia
Ano Título
1990 Pérez Losada, F.: "A villa romana de Noville (Mugardos, A Coruña). Estructuras e estratigrafía arqueolóxicas (campañas 1988 e 1989)", Castrelos 3-4, Vigo, pp. 245-281.
1990 Senos Matías, M.; Rocha Almeida, F.; Pérez Losada, F.: "Prospecção geofísica e escavação arqueológica em Noville (Mugardos-A Coruña-Galiza)", Geociências. Revista da Universidade de Aveiro, vol. 5, fasc. 1, Actas de las III Jornadas de Teledetecção e Geofísica aplicadas á Arqueología, Aveiro, pp. 49-61.
1991 Pérez Losada, F.: "A romanización rural do Golfo Artabro e as mariñas coruñesas", en Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña, Ayto. de A Coruña, A Coruña, pp. 29-33.
1991 Pérez Losada, F.: "Los asentamientos en la Galicia Romana", en Galicia Historia, vol. I (Prehistoria e Historia Antigua), Ediciones Hércules, A Coruña, pp. 402-441.
1991 Pérez Losada, F.: "Noville (Franza, Mugardos, A Coruña)", en Arqueoloxía/Informes 2. Campaña 1988, Xunta de Galicia, Santiago, pp. 87-91
1992 Naveiro López, J.; Pérez Losada, F.: "An Atlantic Finisterra in Roman times: the Galician littoral of the north-western Iberian peninsula", en Wood y Queiroga (Eds.): Current research on the romanization of the Western Provinces, B.A.R. International Series 575, Oxford, pp. 91-93.
1992 Naveiro López, J.; Pérez Losada, F.: "Un finisterre atlántico en época romana: la costa galaica (NW de la Península Ibérica)", en Wood y Queiroga (Eds.): Current research on the romanization of the Western Provinces, B.A.R. International Series 575, Oxford, pp. 63-90.
1992 Pérez Losada, F. et alii: "Estudio do material arqueolóxico procedente da villa romana de Noville (Mugardos, A Coruña)", Minius 1, Ourense, pp. 57-87.
1992 Pérez Losada, F.: "Contribución ó estudio da cerámica de construcción na Galicia romana I", en Galicia, da romanidade á xermanización. Problemas históricos e culturais. Actas do encontro científico en homenaxe a Fermín Bouza Brey, Museo do Pobo Galego, IPSEG e Univ. Santiago, Santiago, pp. 241-261
1992 Pérez Losada, F.: "Hipocaustos na Galicia Romana", Gallaecia 13, Santiago, pp. 129-176.
1993 Fernández Ibáñez, C.; Castro Pérez, L.; Pérez Losada, F. (Eds./Coords.): Arqueología y Conservación, Excmo. Concello de Xinzo de Limia, Xinzo.
1994 Pérez Losada, F.: "Una pieza epigráfica excepcional procedente de Noville (Mugardos, A Coruña, Galicia)", en Actas do II Congresso Peninsular de Historia Antiga, Univ. de Coimbra, Coimbra, pp. 1049-1060.
1995 Fábregas Valcarce, R.; Pérez Losada, F.; Fernández Ibáñez, C. (Eds./Coords.): Arqueoloxía da Morte na Península Ibérica desde as orixes ata o Medievo, Excmo. Concello de Xinzo de Limia, Xinzo.
1995 Fábregas Valcarce, R.; Pérez Losada, F.; Fernández Ibáñez, C.: "Presentación", en Fábregas Valcarce, Pérez Losada y Fernández Ibáñez (Coords.): Arqueoloxía da Morte na Península Ibérica desde as orixes ata o Medievo, Excmo. Concello de Xinzo de Limia, Xinzo, pp. 7-11.
1995 Pérez Losada, F.: "Arqueoloxía e arte no mundo rural: hábitat e arquitectura das villae galaicorromanas", en Pérez Losada y Castro Pérez (Coords.): Arqueoloxía e Arte na Galicia prehistórica e romana, Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, Monografías 7, A Coruña, pp. 165-188.
1995 Pérez Losada, F.: "Excavación, prospección xeofísica e consolidación arqueolóxica da villa romana de Noville", en Arqueoloxía/Informes 3. Campaña 1989, Xunta de Galicia, Santiago, pp. 51-56.
1995 Pérez Losada, F.: "Guy de la Bedoyere: Roman Villas and the Countryside, Batsford & English Heritage, Londres, 1993 [Recensión]", Minius 4, Ourense, pp. 159-161
1995 Pérez Losada, F.: "Sobre a toponima das villae romanas en Galicia II. Topónimos de possessores", en Actas do Congresso Histórico comemorativo dos 150 anos do nascimento de Alberto Sampaio, Cámara Municipal de Guimarães, Guimarães, pp. 153-188.
1995 Pérez Losada, F.; Castro Pérez, L. (Eds/Coords.): Arqueoloxía e Arte na Galicia prehistórica e romana, Museu Arqueolóxico e Histórico da Coruña, Monografías 7, A Coruña.
1995 Pérez Losada, F.; Castro Pérez, L.: "Introducción", en Pérez Losada y Castro Pérez (Coords.): Arqueoloxía e Arte na Galicia prehistórica e romana, Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, Monografías 7, A Coruña, pp. 9-12.
1996 Pérez Losada, F.: "Hacia una definición de los asentamientos rurales en la Gallaecia: poblados (vici) y casas de campo (villae)", en Fernández Ochoa (Coord.): Los Finisterres Atlánticos en la Antigüedad. Época prerromana y romana, Electa/Ayto. de Gijón, Gijón, pp. 189-197.
1996 Pérez Losada, F.: "O campo galaicorromano e os seus contactos cos núcleos urbanos: algunhas reflexións sobre a relación cidade-campo na Gallaecia", en III e IV Semanas Galegas de Historia (A Guerra en Galicia / O rural e o urbano na historia de Galicia), Asociación Galega de Historiadores, Santiago, pp. 249-265.
1997 Naveiro López, J.; Pérez Losada, F.: "Verín antigo: escavación arqueolóxica na rúa Maior", Minius 6, Ourense, pp. 9-28.
1997 Pérez Losada, F.: "Sobre a villa romana de Noville (Mugardos): síntese científica divulgativa e valoración patrimonial", en Alonso Troncoso (Ed.): Ferrolterra Galaico-romana, Excmo. Concello de Ferrol, Ferrol, pp. 85-135.
1998 Acuña Piñeiro, A.; Pérez Losada, F.; Paz Lobeiras, R.M.: "Aproximación arqueolóxica ó Tude romano: escavación na rúa Loureiros", en Rodríguez Colmenero (Coord.): Los orígenes de la ciudad en el Noroeste Hispánico. Actas del Congreso Internacional, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, vol. II, pp. 839-870.
1998 Pérez Losada, F.: "Cidades e aldeias na Galiza romana. Uma proposta de classificação hierárquica do habitat galaico-romano", O Arqueólogo Portugués, Série IV, nº 16, Lisboa, pp. 157-174
1998 Pérez Losada, F.; Acuña Piñeiro, A.: "Tude (Tui, Pontevedra): un núcleo romano secundario na Galicia romana", en Rodríguez Colmenero (Coord.): Los orígenes de la ciudad en el Noroeste Hispánico. Actas del Congreso Internacional, Diputación Provincial de Lugo, Lugo, vol. II, pp. 871-890.
2000 Pérez Losada, F.: Poboamento e ocupación rural romana no Noroeste Peninsular (Núcleos agrupados romanos secundarios en Galicia), publicación digital de Tesis Doctoral incluída en el CD Teses de Doutoramento 2000. Disco 2: Humanidades e Ciencias Sociais (Universidad de Santiago, Santiago).
2000 Pérez Losada, F.: "Sistema viario e núcleos agrupados romanos no sector galego do convento bracarense", Revista de Guimarães 110, Guimarães, pp. 119-164.
2000 Pérez Losada, F.: "Xacemento de Noville: unha villa romana costeira na ría de Ferrol", in A Arqueoloxía Galega hoxe: de 1988 a 1998, Museu Arqueolóxico e Histórico, Brigantium 12, pp. 219-226, A Coruña.
2000 Pérez Losada, F.: "Xeografía histórica da Galicia romana", en Historia da Arte Galega, Edicións A Nosa Terra, Vigo, Fasc. 17, pp. 257-272.
2000 Pérez Losada, F.; Caamaño Gesto, X.M.: "Época romana", en Bibliografía Arqueolóxica de Galicia (1980-1998), APAG - Excma. Diputación de Pontevedra, Pontevedra, pp. 232-245.
2002 Pérez Losada, F.: Entre a cidade e a aldea. Estudio arqueohistórico dos "aglomerados secundarios" romanos en Galicia, Museu Arqueolóxico e Histórico, Brigantium 13,  A Coruña.
2002 Pérez Losada, F.; Caamaño Gesto, X.M.: "A Arquitectura Romana", en Historia da Arte Galega, Edicións A Nosa Terra, Vigo, Fasc. 19, pp. 289-304.
2004 Pérez Losada, F.; Fernández Fernández, A.; Vieito Covela, S.:  "Dous fragmentos de cerámica fina importada (terra sigillata clara) con decoración aplicada" en Até o confín do mundo: diálogos entre Santiago e o mar, Museo do Mar de Galicia, Vigo, p. 63.
2004 Pérez Losada, F.; Fernández Fernández, A.; Vieito Covela, S.:  "Fragmento de cerámica pintada tardorromana con motivo figurativo" en Até o confín do mundo: diálogos entre Santiago e o mar, Museo do Mar de Galicia, Vigo, p. 62.
2005 Martins, M.; Sande Lemos, F.; Pérez Losada, F.: "O povoamento romano no território dos galaicos bracarenses", en Unidad y diversidad en el Arco Atlántico en época romana. III Coloquio Internacional de Arqueología de Gijón, Archaeopress (BAR International Series 1371), Oxford, pp. 279-296.
2005 Pérez Losada, F.: "Hipocausto", en Gran Enciclopedia Galega, Editorial Novos Vieiros, Vol. 23, Lugo, pp. 83-84.
2005 Pérez Losada, F.: "Iria Flavia", en Gran Enciclopedia Galega, Editorial Novos Vieiros, Vol. 24, Lugo, pp. 149-154.
2005 Pérez Losada, F.; Vieito Covela, S.; Fernández Fernández, A.: "La villa romana de Toralla (Vigo): una innovadora propuesta de tratamiento y presentación de un yacimiento arqueológico excavado", III Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos Arqueológicos. De la excavación al público: procesos de decisión y creación de nuevos recursos, Ayuntamiento de Zaragoza e Institución Fernando el Católico, Zaragoza, pp. 279-296.
2006 Vieito Covela, S.: "Implementación de un sistema combinado OMR-ICR en el procesado de materiales arqueológicos", Archeologia e Calcolatori 17, Roma, pp. 215-228
2007 Fernández Fernández, A.: "Aportaciones al estudio de la terra sigillata gálica tardía del grupo atlántico de Vigo (Galicia, España)", en SFCAG Actes du Congrés de Langres, Langres, pp. 331-340.
2007 Fernández Fernández, A.; Lago Cerviño, M.: "Dos piezas de terra sigillata de engobe ocre amarillo aparecidas en Vigo (Galicia, España)", en SFCAG Actes du Congrés de Langres, Langres, pp. 507-510.
2007 Fernández Fernández, A.; Pérez Losada, F.; Vieito Covela, S.: "Influencias mediteráneas sobre producciones tardías regionales en el NW peninsular: la cerámica de engobe rojo de la villa de Toralla (Vigo)", LRCW 2. Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and Archaeometry, Archaeopress (BAR International Series 1662), Oxford, Vol. 1, pp. 99-108.
2007 Fernández Fernández, A.; Soto Arias, P.: "Cerámicas finas tardorromanas orixinarias de áfrica e de Medio Oriente atopadas na intervención da rúa Rosalía de Castro 1992 (Vigo)", Castrelos 13, pp. 26-51, Vigo.
2007 Grande Rodríguez, M.: "Aproximación á romanización na Terra de Lemos", Minius 15, Ourense, pp. 117–135
2007 Pérez Losada, F.: "El vicus romano", en Historia de Vigo, Ediciones Nobel-Faro de Vigo, Fasc. 3, Vigo, pp. 25-36.
2007 Pérez Losada, F.; Fernández Fernández, A.; Vieito Covela, S.: "Resultados preliminares das escavacións arqueolóxicas na villa romana de Toralla (Oia, Vigo)", Castrelos 13, Vigo, pp. 12-25.
2008 Delgado Borrajo, M.; Grande Rodríguez, M.: "Os lemavi a través das fontes literarias e epigráficas", Minius 16, Ourense, pp. 133–162
2008 Fernández Fernández, A., Pérez Losada, F.; Vieito Covela, S.: "Cerámica fina de importación en Toralla (Vigo): abastecimiento y consumo en una villa costera atlántica tardorromana", in Fernández Ochoa, C. y Gil Sendino, F. (Eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, pp. 575-585, Gijón.
2008 Fernández Fernández, A.: "Cerámicas del mundo castrexo del NO peninsular. Problemática y principales producciones", en Bernal Casasola, D. & Ribera i Lacomba, A. (Eds), Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestion, Universidad de Cádiz, pp. 221-244.
2008 Grande Rodríguez, M.: "Los castros de la Gallaecia interior: Arqueología, poblamiento y sociedad", Herakleion 1, Madrid, pp. 85-119
2008 Pérez Losada, F.; Fernández Fernández, A.; Vieito Covela, S.: "Toralla y las villas marítimas de la Gallaecia atlántica. Emplazamiento, arquitectura y función", in Fernández Ochoa, C. y Gil Sendino, F. (Eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, pp. 479-504, Gijón.
2008 Vieito Covela, S.; Pérez Losada, F.; Fernández Fernández, A.: "El material cerámico de construcción de la villa y necrópolis de Toralla: tipología y usos", in Fernández Ochoa, C. y Gil Sendino, F. (Eds.), Las villae tardorromanas en el occidente del Imperio: arquitectura y función. IV Coloquio Internacional de Arqueología en Gijón, pp. 755-766, Gijón.
2009 Delgado Borrajo, M.; Grande Rodríguez, M.: "La Gallaecia antigua: diversidad, paisaje rural, estructura social y poblamiento", Herakleion 2, Madrid, pp. 61-92
2009 Grande Rodríguez, M.: "El poblamiento romano en la Gallaecia oriental: patrones y diferencias del sur lucense y el norte ourensano. La tierra de Lemos como paradigma", en Revista Aquae Flaviae 41, Congresso transfronteiriço de arqueologia, Chaves, pp. 333-352
2009 Pérez Losada, F.: "Escavación arqueolóxica en área na vila romana de Toralla, Vigo (Pontevedra)", en Actuacións Arqueolóxicas Ano 2007, Consellería de Cultura e Deporte, Xunta de Galicia, Santiago, pp. 84-85.
2009 Punjín García, A.J.: "Patrones de situación de los asentamientos tipo castro  en la Comarca de As Frieiras (Ourense)", en Revista Aquae Flaviae 41, Congresso transfronteiriço de arqueologia, Chaves, pp. 237-251
2010 Vázquez Mato, M.X.: "Estrategias de asentamiento como indicadores de cronología relativa para la Edad del Hierro en el Noroeste ibérico", Herakleion 3, Madrid, pp. 67-103