Máster Arqueoloxía

Máster Interuniversitario en Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade

Presentación

Este máster interuniversitario, coordinado pola Universidade de Santiago de Compostela, impártese xunto coa Universidade de Vigo e ten un dobre perfil, profesionalizante e investigador. Na súa primeira vertente, aspira a formar arqueólogos que poidan desenvolver a súa labor profesional neste campo nos próximos anos; na segunda, da paso ao programa de doutoramento da USC “Historia, Xeografía e Arte” ou ben ao programa de “Protección do Patrimonio cultural” da UVigo.

Ao mesmo tempo, o máster ten como obxectivo achegar ao alumnado á investigación no eido da prehistoria e o mundo antigo a través das fontes arqueolóxicas e literarias. Cubre os ámbitos fundamentais da investigación en Prehistoria e Arqueoloxía de Galicia e tamén da Antigüidade clásica.

Deberase adquirir a formación necesaria nas diversas disciplinas para poder afrontar con éxito unha tese de doutoramento na área da arqueoloxía, prehistoria, historia antiga ou epigrafía.


A quen vai dirixido?

Pódese realizar dende calquera titulación universitaria.


Equipo docente

O profesorado deste máster ten unha recoñecida experiencia nacional e internacional neste ámbito.


Habilidades e competencias

O máster orienta cara o exercicio de calquera tipo de actividade arqueolóxica, entre outras traballo de campo e laboratorio, divulgación, museos, administracións, etc. Convén lembrar que a arqueoloxía é, nestes momentos, a única práctica profesional da área de humanidades especificamente regulada por unha normativa legal.

INFORMACIÓN DE INTERESE

Duración: 1 ano
Orientación: Profesional e investigadora
Tipo de docencia: Presencial
Lugar: Facultade de Xeografía e Historia da USC
Precio total: UE: 1.300 € aprox. / No UE: 3.700 € aprox.
Número de plazas: 25
(Cupo de plazas para a UVigo: 7)

Memoria do título

Informe final de avaliación

Informe de seguimento (USC): 2016/2017 | 2017/2018

COMISIÓN ACADÉMICA DA UVigo:

Susana Reboreda Morillo | Beatriz Comendador Rey | Fermín Pérez Losada | Ladislao Castro Pérez | Adolfo Fernández Fernández

INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN DO CURSO 2020/2021

Calendario Académico
Calendario de Exámes
Calendario TFM

Coordinador/a USC:

Pedro Barja de Quiroga
pedro.barjadequiroga@usc.es

Coordinador/a UVigo:

Susana Reboreda Morillo
rmorillo@uvigo.es

Coordinador/a UDC:

Juán Luis Montero Fenollós

Información na Facultade de Historia de Ourense (UVigo)

Área de Estudos de Posgrao
988368803 | 988368909 | 988368910
administracionposgrao.ourense@uvigo.es


Información xeral (USC)

Web da titulación (USC)
Admisión e matrícula
Bolsas e axudas
Normativa
Teléfonos: 881 812 000 - 982 823 581 | Contacto


Admisión de estudantes

Para acceder ao ensino oficial de master será necesario estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior que facultan no país expedidor do título para o acceso ao ensino de master.

Requisitos de admisión específicos e/ou criterios de valoración

O órgano que decidirá sobre a admisión de alumnos/as será a comisión académica do master. Poderán acceder os/as titulados/as conforme a sistemas educativos alleos ao Espazo de Educación Superior sin necesidade da homologación dos seus títulos, previa comprobación pola Universidadede que aqueles acreditan un nivel de formación equivalente aos correspondentes títulos universitarios oficiáis españois e que facultan no país expedidor do título para o acceso ás ensinanzas de posgrao. O acceso por esta vía non implicará, en ningún caso, a homologación do título previo de que esté en posesión o/a interesado/a, nin o seu recoñecemento a outros efectos que o de cursar o máster.


Programa

O plan de estudos deste máster articúlase en torno a catro módulos dentro dos que se agrupan as diferentes materias que o integran e que suman un total de 96 créditos:

Módulos Créditos
1. Xeral 36 ECTS obrigatorios
2. Arqueoloxía 39 ECTS optativos
3. Historia do Mundo Clásico 21 ECTS optativos
4. Traballo Fin de Máster 9 ECTS obrigatorios

O alumno deberá cursar os 36 créditos obrigatorios correspondentes ao módulo xeral e escoller 24 créditos entre os módulos 2 e 3 ou ben cursar todas as materias dun deses módulos. Por último, deberá realizar o Traballo Fin de Máster correspondente a 9 créditos obrigatorios.

Un 15% do alumnado poderá cursar estudos a tempo parcial (30 créditos).

As linguas de impartición do máster son o castelán e o galego.

O alumnado ten a posibilidade de realizar prácticas externas optativas (6 ECTS) en diversas instituciones relacionadas con o patrimonio arqueolóxico-histórico de Galicia como, por exemplo, en museos (Arqueolóxicos Provinciales de Lugo, Ourense o Coruña; Museo de Peregrinacións de Santiago de Compostela, ...), administarcións públicas (Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, concellos de A Coruña, de Vilamartín de Valdeorras, de Castrelo de Miño, A Guarda, a RiAIDT-CACTUS do Campus Vida da USC, ....); ou ben en empresas de arqueoloxía (Terra Arqueos, Argos S.L., Horizonte Norte, Estela Arqueología, A Citana S.L., Árbore Arqueoloxía, Breogán Arqueoloxía) u outras entidades (Asociación de Amigos do Museo do Patrón, parque Arqueolóxico de Campolameiro, ...).

As actividades académicas comezan a principios de setembro. Para máis información, consultar a páxina da Facultade.


Máis información sobre o máster (USC)